Kliendiandmete töötlemise põhimõtted

Käesolevad põhimõtted on välja töötatud vastavalt isikuandmete kaitse reeglitele ning reguleerivad Apteegi Beauty OÜ (edaspidi Apotheka Beauty) klientide andmete töötlemise tingimusi (edaspidi Tingimused). 

Apotheka Beauty kogub Kliendi isikuandmeid, kui Klient ostab või avaldab soovi osta Apotheka Beautyst kaupu; samuti juhul kui Klient avaldab soovi saada Apotheka Beauty kliendiks, on ostmisel registreerinud Apotheka kliendikaardi (kehtib ka Apotheka Beauty kliendikaardina) või ostnud kaupu Apotheka Beauty veebipoest https://www.apothekabeauty.ee/.


1.     
Üldsätted ja mõisted

Käesolevad Tingimused on Klientidele kättesaadavad Apotheka Beauty poodides ja Apotheka Beauty veebilehel:

https://www.apothekabeauty.ee/

Apotheka Beautyl on õigus Tingimusi igal ajal ühepoolselt muuta, teavitades Klienti muudatustest veebilehel või muul viisil (nt kliendilehe kaudu). Muudatused jõustuvad nende avaldamisest veebilehel, kui muudatustes ei ole sätestatud teist tähtaega.

Mõisted

Apotheka Beauty – `Apotheka Beauty´ kaubamärgi all tegutsevad ilupoed, sh veebipood.

Isikuandmed – füüsilisest isikust Kliendiga seonduv igasugune info.

Kliendiandmed – igasugune teave, sh füüsilisest isikust kliendi andmed, mis on Apotheka Beautyle teatavaks saanud seoses Kliendi poolt Apotheka Beauty (veebi)poe külastamisega, teenuste kasutamisega (nt nahadiagnostika) või kliendiks registreerimisega.

Klient – füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab, on kasutanud või kavatseb kasutada Apotheka Beauty poodides pakutavaid teenuseid või osta kaupa.

(Kliendiandmete) Töötlemine – igasugune Kliendiandmetega tehtav toiming, sh andmete kasutamine, kogumine, analüüsimine, salvestamine, muutmine, lugemine, edastamine, ligipääsu andmine, kustutamine, hävitamine jmt. tegevused.

Apotheka Beauty – Apteegi Beauty OÜ.

Kliendiandmete vastutav töötleja:   Apotheka Beautyst kaupade ostmisega või teenuste tellimisega seoses on Kliendiandmete vastutavaks töötlejaks  Apteegi Beauty OÜ; Apotheka kliendikaardi registreerimisega seoses kogutavate andmete osas (ostude sisu ja kuupäevad) on vastutavaks töötlejaks Allium UPI OÜ.

Kliendiandmete volitatud töötlejad: AS MAGNUM – turundustegevused; Magnum Logistics OÜ (veebipoe tellimuste pakendmine ja transport).


2.     
Andmetöötluse üldpõhimõtted ja töödeldavad andmeliigid


2.1. Apotheka Beauty on õigustatud kasutama Kliendiandmete töötlemisel Volitatud töötlejaid ja teisi isikuid, kes osalevad Kliendile kauba müümise ja teenuse osutamise protsessis või osutavad Apothek Beautyle teenuseid, mis eeldavad Kliendiandmetega kokkupuutumist (nt IT-teenuse osutajad, veebipoest kauba kätttoimetamisega seotud kaubaveoteenuse osutajad jt.). Kliendiandmete edastamisel kolmandatele isikutele (volitatud töötlejad) tagab Apotheka Beauty, et volitatud töötlejad töötlevad Kliendiandmeid vastutava töötleja juhiste kohaselt, täidavad konfidentsiaalsusnõudeid ja rakendavad kohaseid turvameetmeid.

2.2. Kliendiandmete töötlemisel lähtub Apotheka Beauty kehtivatest õigusaktidest ning võtab vajalikud tehnilised ja korralduslikud meetmed, et tagada Kliendiandmete turvalisus, välistada ebaseaduslik töötlemine, kõrvaliste isikute juurdepääs ning avalikuks saamine.

2.3. Kliendiandmeid töödeldakse ainult Euroopa Liidu piires.

2.4. Apotheka Beauty kogub ja Töötleb ainult Apotheka Beautyst kaupade ostmisega, osutatavate teenustega ja kliendisuhtega seotud järgnevaid andmeid:

2.4.1.      Kliendi registreerumisel püsi-kliendiks Kliendi kontaktandmed: nimi, isikukood/sünniaeg, vajadusel aadress, telefon, e-posti aadress;

2.4.2.      Finantsandmed: pangakonto number, kui makseid teostatakse veebipoes või Iluteegis kaardi-maksega.

2.4.3.      Suhtlusandmed: veebipoest kauba ostmisel kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil peetud vestlused; samuti Apotheka Beauty ja Kliendi vaheline suhtlus e-posti või kirja teel.

2.4.4.      Ostude ja teenustega seotud andmed: nt Apotheka Beautyst teostatud ostudega, osutatud teenustega (nt nahadiagnostika jmt.), maksetega; veebipoest kauba kättetoimetamisega seotud info, päringud ja kaebused.    

2.4.5.      Apotheka Beauty poodides videovalvega seoses kogutavad andmed. Isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse, kasutades tehnilisi meetmeid, st turvakaameraid, videovalvesüsteeme ja muid sarnaseid tehnoloogiaid. Videovalvega seoses jäädvustatakse salvestisele Kliendi kujutis ja tegevus, mis on nähtav videovalvega alas.


3.     
Kliendiandmete töötlemise eesmärgid


Apotheka Beauty töötleb Kliendiandmeid peamiselt selleks, et:

3.1. osutada Kliendile kvaliteetset teenust ning hallata kliendisuhteid ning pakkuda Kliendile ülevaadet Apotheka Beautyst tehtud ostudest ja kasutatud teenustest.

Apotheka Beauty töötleb Kliendiandmeid Kliendiga lepingu sõlmimiseks ja selle täitmiseks (kaupade ostud ja teenused Apotheka Beautyst, Apotheka kliendikaardi omanike poolt teostatud ostude ja teenuste andmete säilitamine Apotheka iseteenindus-keskkonnas); Kliendi nõusolekul kliendipakkumiste jt. turundusliku iseloomuga materjalide saatmiseks ning Kliendi soovil Kliendiandmete ajakohastamiseks.

3.2. Kaitsta Kliendi ning Apotheka Beauty õigustatud huve, uurida teenuse kvaliteeti ning tõendada nt kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil peetud vestluste abil kauba müügiga seonduvaid tegevusi või videosalvestise abil poodides toimunud intsidente.

3.3. Osutada Kliendile lisateenuseid (nt ostude põhjal analoogsete kauba testrite pakkumine jmt), viia läbi turuanalüüse ja teha statistikat.

3.4. Pakkuda Kliendile oma koostöö-partnerite teenuseid, sealhulgas teha pakkumisi, mis põhinevad Kliendi nõusolekul või Apotheka Beauty soovil pakkuda Kliendile parimat teenust.

3.5. Viia läbi uuringuid, teha turuanalüüse ja koostada statistikat, korraldada kampaaniaid, mis põhinevad Apotheka Beauty õigustatud huvil täiustada või arendada uusi teenuseid, täiustada sortimenti või oma e-keskkonda või mis põhineb Kliendi nõusolekul.

3.6. Tagada kaupade nõuetekohane müük või teenuste nõuetekohane osutamine.

3.7. Tõhustada oma tehnilisi süsteeme, infotehnoloogilisi lahendusi, kohandada e-poe veebivaateid erinevatele seadmetele ja arendada teenuseid testimise ja parandamise teel, mis põhineb Apotheka Beauty õigustatud huvil.

3.8. Tõendada ja kaitsta nõudeid, mis põhinevad lepingu või muu juriidilise kohustuse (nt raamatupidamislike kohustuste, kaugmüügiga seonduvate nõuete jmt) täitmisel või Apotheka Beauty õigustatud huvil.

3.9. Võtta vastu makseid läbi makseteenuse pakkujate. Kliendi makse vastuvõtmiseks on Apotheka Beautyl õigus suunata Klient pangalingile läbi makseteenuse pakkuja, kelleks on Maksekeskus AS (registrikood 12268475).


4.     
Personaalsete pakkumiste tegemine ning Kliendi profiilianalüüs.


4.1. Profiilianalüüs on Kliendi isikuandmete töötlemistoiming, mille raames analüüsitakse isiku ostuhuvisid, elukohta, isiklikke eelistusi jmt. Profiilianalüüsi kasutatakse Kliendile turunduslike pakkumuste saatmiseks. Vastavat analüüsi on Apotheka Beautyl õigus teha õigustatud huvi olemasolul, juriidilise kohustuse täitmisel, lepingu täitmisel või Kliendi nõusolekul. Profiilianalüüsil ei ole Kliendile õiguslikke tagajärgi, vaid analüüsi eesmärk on pakkuda Kliendile paremat teenust, sh Kliendile huvipakkuvaid tooteid.

4.2. Apotheka Beauty võib Kliendiandmeid töödelda e-teenuste kasutusmugavuse tõstmiseks, nt Kliendile ostuajaloo kuvamine veebipoes, personaalsete pakkumuste loomine jmt.

4.3. Apotheka Beauty saadab Kliendile viimase nõusolekul personaalseid pakkumusi ja uudiskirju. Otseturundus võib põhineda kliendi poolt kasutatavate teenuste või ostetud toodete analüüsil. Pakkumusi võib saata Kliendi kontaktandmetel, mis on kogutud kliendikaardi vormistamisel, seoses kaupade ostmise või teenuste osutamisega või muul seaduslikul viisil.

4.4. Apotheka Beauty võib koguda Kliendi kohta statistilisi andmeid läbi kliendikaardiga registreeritud ostude kui ka muude andmete (nt elukoht, vanus jmt) analüüsi.


5.     
Isikud, kellel on õigus Kliendiandmeid saada


5.1. Kliendiandmeid jagatakse andmete saamiseks õigustatud ametiasutustega, näiteks õiguskaitseorganid, järelevalve-asutused, sh Tarbijakaitseamet.

5.2. Juriidilised isikud, kes on nimetatud Volitatud töötlejatena ning Apotheka apteek.

5.3. Audiitorid, õigus- ja finantskonsultandid või teised Apotheka Beauty poolt volitatud isikud, kellel on Apotheka Beautyle osutatava teenuse sisust tulenevalt vältimatult vajalik Kliendiandmetele ligipääs;

5.4. Muud Apotheka Beauty kaupade müügi ja teenuste osutamisega seotud isikud, nt transporditeenuse-, IT-, turundusteenuse osutajad, sh klienditeavituste (uudised, kliendipakkumised) väljasaatmise teenust pakkuvad isikud (Smaily).


6.     
Andmete säilitamise tähtaeg


6.1. Kliendiandmeid ei töödelda kauem kui vajalik. Säilitamise perioodid võivad põhineda lepingutel Kliendiga, Apotheka Beauty õigustatud huvil või kohaldataval õigusel (nt raamatupidamisega seonduvad seadused, kaugmüügiga seonduv regulatsioon, muud õigusnormid).


7.     
Eraisikust Kliendi õigused


Eraisikust Kliendil on Apotheka Beauty poolt Isikuandmete Töötlemisega seoses järgnevad õigused:

7.1. Esitada taotlus oma ebaõigete isikuandmete parandamiseks, kui need on ebapiisavad, väärad või puudulikud;

7.2. Võtta tagasi oma nõusolek Isikuandmete töötlemiseks (nt nõusolek otseturundus-pakkumuste saamiseks), kui andmeid töödeldaks Kliendi nõusoleku alusel;

7.3. Piirata oma Isikuandmete töötlemist vastavalt kehtivale õigusele, muuhulgas ajal, kui Klient on esitanud taotluse oma Isikuandmete parandamiseks või kustu-tamiseks ning Apotheka Beauty analüüsib, kas nõuet on võimalik täita.

7.4. Taotleda oma andmete kustutamist, nt kui andmeid töödeldakse nõusoleku alusel ning Klient võtab nõusoleku tagasi. Andmete kustutamist ei saa nõuda, kui Isikuandmed, mille kustutamist taotletakse Töödeldakse ka teistel alustel, nt lepingu või juriidilise kohustuse täitmiseks.

7.5. Saada oma Isikuandmed, mida ta on ise esitanud ning mida Töödeldakse nõusoleku alusel või lepingu täitmiseks, kirjalikult või elektroonselt, või kui see on tehniliselt võimalik, edastada oma andmed teisele teenusepakkujale (õigus andmete ülekandmisele).

7.6. Saada infot, kas Apotheka Beauty töötleb tema isikuandmeid ning saada neile andmetele juurdepääs.

7.7. Esitada vastuväiteid oma Isikuandmete töötlemise suhtes, kui andmete töötlemine põhineb Apotheka Beauty õigustatud huvil, nt profiilianalüüsil eesmärgiga pakkuda Kliendile tema profiilile vastavaid tooteid.

7.8. Esitada kaebus Isikuandmete Töötlemise kohta Andmekaitse Inspektsioonile (www.aki.ee), kui ta leiab, et tema isikuandmeid on töödeldud õigustamatult või vastuolus kehtivate õigusnormidega.


8.     
Kontaktandmed


8.1. Kliendil on õigus pöörduda Apotheka Beauty poole tema Isikuandmete töötlemisega seonduvate küsimustega veebilehel  https://www.apothekabeauty.ee/    toodud kontaktidel.

8.2. Eraisikust kliendid võivad pöörduda määratud andmekaitsespetsialisti poole e-post: andmekaitse@magnum.ee